ప్రాజెక్ట్ గ్యాన్
ఇంటర్నెట్ & కంప్యూటర్ బేసిక్స్

మరియు  సేఫ్ సర్ఫింగ్ ని నేర్చుకోవడం

సిసిఏఓఐ (CCAOI ) మరియు ఎన్ఐఎక్ష్ఐ లు కలిసి ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ తో పాటు సేఫ్ సర్ఫింగ్ లను అందిస్తుాయి.

అది పూర్తిగా పది రోజులలో మాత్రమే.

సిసిఏఓఐ (CCAOI )  మరియు ఎన్ఐఎక్ష్ఐ సర్టిఫికేట్ పొందుటకు.

గురించి మరియు ఇంటర్నెట్ గురించి తెలియని వారికి ఒక అద్భుతమైన కోర్స్.

Registration
Login