પ્રોજેક્ટ જ્ઞાન

ઇન્ટરનેટ અને કમ્પ્યુટરની પાયાની બાબતો શીખો

તે પણ સેફ સર્ફીંગ સાથે

CCAOI, રજૂ કરે છે, નાં સહયોગથી, સેફ સર્ફીંગ સાથે ઇન્ટરનેટ અને પી.સી. બૅઝીક્સનો સર્ટીફિકે કૉર્સ

માત્ર  10 જ દિવસમાં બનો, ઇન્ટરનેટ અને કમ્પ્યુટરનાં જાણકાર
CCAOI દ્વારા સર્ટીફાઇડ થાઓ
કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ જાણતાં નથી તેઓ માટેનો એક આદર્શ કૉર્સ

Registration
Login